حضور پتروايران در ششمین نمايشگاه بين المللی واردات چين