جلوگیری از هدر رفت گاز در خطوط انتقال با فناوری یک شرکت دانش بنیان ایرانی