چرا باید مرغ های ۱.۵ تا ۲ کیلوگرمی را انتخاب کنیم؟